Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

• Riskli Bina Tespiti İçin Binanızda Yapılan Teknik Çalışmalar

1. Binanın oturduğu Zemin durumunu belirlemek için Zemin Etüdü hazırlanır.
2. Binanın mevcut durumu için BİNA RÖLEVESİ çizilir.
3. Zaman içinde depremlerden, yapı malzemesinden, çevresel koşullar nedeni ile Binada oluşmuş Yapısal Hasarlar tespit edilir.
4. Binadan yeter sayıda Karot ile Beton numune alınarak numunelerin Yapı Laboratuvarında testleri yapılır; Bina Beton Dayanımı belirlenir.
5. Röntgen Cihazı ile Betonarme Taşıyıcı elemanlardaki demirlerin çap, adet, aralıkları belirlenir.
6. Betonarme Taşıyıcı elamanların bazılarında sıyırma işlemi yapılarak Demirlerdeki pasın buna bağlı taşıyıcı elamanlardaki zayıflamalar tespit edilir.
7. Bilgisayara’ da Binanın 3 Boyutlu Modeli tasarlanır; Binaya DEPREM Yükleri etki edilerek Bina Deprem Dayanıklılığı Belirlenir.
8. Binada yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında BİNANIZA ait DEPREM TESTİ RAPORU hazırlanır.

• Performans analizi İçin Binanızda Yapılan Teknik Çalışmalar

1. Binanızın mevcut projesine göre yerinde kontrolü,
2. Binanıza ait proje yok ise binanızın RÖLEVE’sinin çizilmesi,
3. Bina taşıyıcı kolon ve Betonarme Perdelerinden KAROT ile beton numune alınması ve alınmış beton numunelerin YETKİLİ YAPI LABORATUVARLARDA basınç testlerinin yapılması,
4. Betonarme kolon, perde, kirişlerde röntgen ile donatı tespitinin yapılması,
5. Elde edilen veriler ışığında Yapının Bilgisayarda 3 Boyutlu SİMİLASYON’unun Yapılarak Deprem Dayanıklılığının Belirlenmesi,
6. Tüm yapılan çalışmalar sonucu Binanıza ait Deprem Dayanıklılık Raporunun hazırlanması.
7. Deprem Dayanıklılık Raporu Hazırlama süreci (binanızda yapılan teknik incelemeler de dahil

• Kentsel Dönüşüm için yapılan işlemler

1. Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.
2. Bina Deprem Risk Raporu almak için Tapu Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat, Belediye Arşivinden; Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına Dair Resmi Yazı, Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı, Belediyeden Emlak Vergi Beyannamesi ile Bakanlık Yetkili Kuruluşuna başvuru yapılır.
3. Bakanlık Yetkili Kuruluşunun binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem RİSK RAPORU hazırlanır.
4. Hazırlanan Deprem Risk Raporu Onay için İDAREYE en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.
5. İDARE; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek onaylar. Rapor sonucu binanız riskli ise İDARE Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne riskli Yapı şerhini koyar. (Alım-Satım Yapılabilir-Bilgilendirme şerhidir.)
6. İlgili Tapu Müdürlüğün’ den tüm kat maliklerine RESMİ YAZISI iletilir. (Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili idareye rapor için itiraz hakkınız var.)Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar protokolü hazırlanıp imza altına alınır. (Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.) ya da 4/5 çoğunluk ile Bina Güçlendirme Kararı da alınabilir.
7. Bina Ortak Karar Protokolü İDAREYE bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur.
8. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için bir müteahhit şirket bulunur. Tüm Belediye Projeleri hazırlanır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
9. Binanızın yeniden inşaatı veya bina güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm Kira Yardımı veya Kentsel Dönüşüm Kredisinden sadece biri kullanılabilir.)
10. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için İDAREYE başvurulur.
11. Binanın yeniden inşaatı veya bina güçlendirmesi için kat maliklerinin binan ortak karar protokolü ile seçeceği müteahhit-inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.)
12. Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.